Политика за поверителност и защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ОБРАБОТВАНИ ОТ “БЛД МОНА” ЕООД

„БЛД МОНА“ ЕООД зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и лицата, с които работи и контактува, и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни.

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“ и/или „Политиката“) има за цел да разясни какви лични данни събираме за Вас, как и защо ги обработваме и какви са Вашите права. Тя е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни, вкл. но не само при съблюдаване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни („Регламента“) и Закона за защита на личните данни.

Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни, Регламента или друго относимо законодателство.

I. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни?

“БЛД МОНА“ EООД (или „ние”) е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК205344911, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. Можете да се свържете с нас, на който и да е от следните координати:

Адрес на управление: гр. София 1072, район „Изгрев“, ул. „Тинтява“ No.126

e-mail: 

Тел:

“БЛД МОНА“ EООД е дружество управляващо „Апартаментен туристически комплекс „Mona Living“, находящ се в град София, ж.к. „Манастирски ливади“ (наричан по-долу „Комплекса“), в който предлага Услуги по настаняване за фиксиран краткосрочен престой на лица, като категоризирано място за настаняване по смисъла на т.19 от ДР на Закона за туризма. В процеса на предоставяне на услугите си „БЛД МОНА“ ЕООД и в изпълнение на законовите изисквания за този тип услуги по настаняване, „БЛД МОНА“ ЕООД обработва лични данни на физически лица.

За популяризиране на услугите си и администриране на отношенията със своите настоящи и бъдещи клиенти „БЛД МОНА“ ЕООД поддържа уеб сайт: www.bldliving.com

II. На какво правно основание събираме, обработваме и съхраняваме личните Ви данни?

Ние може да обработваме Вашите лични данни на едно или няколко от посочените правни основания:

2.1. За подготовка за сключване, сключване и изпълнение на договори с нас – ако желаете да ползвате предлаганите от нас услуги по настаняване в Комплекса, ние ще преговаряме с Вас и при постигане на съгласие ще подпишем Договор за настаняване, заедно с приложенията към него и Общите условия. Освен това, ние предлагаме на своите клиенти и обитатели в Комплекса свързани услуги, при предоставянето, на които може да се наложи обработване на лични данни;

2.2. За изпълнение на законовите ни задължения

във връзка с осъществяваната от нас търговска дейност: за изпълнение на задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство; Изпълнение на задълженията ни по Закона за туризма и подзаконовите му нормативни актова, вкл. за водене на Регистър за настанените туристи  и др.

във връзка с извършвани проверки от държавни или общински органи или изискани от тях данни и информация свързана с Вас: например МВР, Комисия за защита на личните данни, Комисия за защита на потребителите, Министерство на туризма и др.

2.3. За целите на защита на  легитимните/законните ни интереси:

– При извършваното в и/или около Комплекса видеонаблюдение – легитимният интерес е опазване на вътрешния ред в Комплекса; опазване сигурността на лицата намиращи се в Комплекса, както и за опазване на Комплекса и намиращото се в него имущество;

При обработването на личните данни на законни представители/пълномощници и лица за контакт на наши контрагенти и клиенти, които са юридически лица – за да се уверим, че подписваме договора, респ. комуникираме във връзка с неговото изпълнение с оправомощени лица.

– Защита на законните ни интереси при възникване на правен спор или в хода на проверка от контролните органи и институции. 

– Обработване и отговаряне на получените запитвания през контактната форма или директно на посочените на Сайта телефони.

2.4. На база на дадено от Вас съгласие

Такова може да бъде дадено за:

 • Обработване на данните Ви с цел получаване на промоции и други маркетингови материали. Можете да се откажете даденото съгласие по следните начини: (i) като следвате указанията във всяко и-мейл съобщение, изпратено с маркетингова цел; (ii) като отправите искане на посочените по-долу координати;
 • Създаването на Ваш личен профил на Сайта. Създаването на профил не е задължително условие, за да може да ползвате услугите ни. Вие може да свържете с нас по телефона и да уредим отношенията си по Вашето настаняване на лична среща, без необходимостта да създавате Ваш профил. Създаването на профил (регистрация) в Сайта е изцяло по Ваше желание и с Ваше съгласие, в случай, че желаете да се възползвате от предимствата, които този профил създава, като например:
  • ще може бързо и лесно да заявявате допълнителни услуги;
  • ще може лесно да навигирате и променяте предпочитанията си;
  • профилът Ви съдържа информация и история на плащанията Ви и информация и история на поръчките и ползваните от Вас услуги;
  • на едно място са събрани всички относими документи, правилници, списъци с услуги и други във връзка с  ползваните от вас услуги.

III. За какви цели обработваме личните Ви данни?

3.1. Във връзка с използване на нашия сайт

„БЛД Мона“ ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашия сайт, включително при:

– създаване на Ваш профил на нашия сайт;

– отправяне на запитване към нас (използване на контактната форма);

Ние използваме тези данни за администриране на вашия профил; за техническо съдействие за създаване на профила и възстановяване на забравена парола за достъп до него; споделяне на важна информация във връзка с промени в нашите правила и политики и друга административна информация; за статистически цели; подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти и друга полезна информация, които могат да са от интерес за Вас;

3.2. Във връзка с услугите по настаняване и свързаните услуги, които предлагаме

„БЛД Мона“ ЕООД е дружество, собственик на недвижими имоти (апартаменти) в Комплекса, чиято основна търговска дейност е да менажира сградата и да предоставя комплексна услуга по настаняване в отделни места за настаняване (апартаменти и студиа) в Комплекса.

В изпълнение на основната си дейност, администраторът подписва договори за настаняване за фиксиран краткосрочен престой в Комплекса, за чиято подготовка за сключване, сключване и администриране на отношенията във връзка с настаняването е необходимо обработване на лични данни на определени лица, в това число клиенти, страни по договора за настаняване, посочените от тях обитатели на местата за настаняване и членовете на техните домакинства. При изпълнение на тази основна търговска дейност ние имаме редица законови задължения, част от тях изискват и обработване на лични данни на клиенти и настанени лица в местата за настаняване в Комплекса.

Комплексът ще бъде категоризиран като апартаментен туристически комплекс по смисъла на т.19 от Допълнителните разпоредби към Закона за туризма, и като такъв управителят на Комплекса (компанията за хотелски мениджмънт), в случая „БЛД Мона“ ЕООД има определени задължения по Закона за туризма, включително попълване на т.н. Регистър на настанените туристи. Съдържанието на този регистър и данните, които следва да се попълват там са утвърдени от Министъра на туризма и ние не може да се отклоняваме от тях.

IV. Случаи на обработване и канали през които се събира/достъпва информация и лични данни (Източник на личните данни)

4.1. При подписване на Договор за настаняване за фиксиран краткосрочен престой в Комплекса  директно между „БЛД МОНА“ ЕООД, в качеството му на Оператор на Комплекса, предоставящ услуги по настаняване и Вас в качеството Ви на Клиент на нашите услуги.

4.1.1. В този случай личните Ви данни са ни предоставени директно от Вас:

– при подготовката за подписване на договора между нас; или

– в хода на предоставяне на услугите, като например: при използване на он-лайн платформата ни или личния си профил на Сайта; при заявяване на допълнителна услуга от нашето портфолио с услуги и др.

4.1.2. Личните данни може да бъдат събрани от нас при предоставяне на услугите, като например:

– при осъщественото видеонаблюдение, чрез изградената система за видеонаблюдение в Комплекса;

– при предоставяне на услугата контрол на достъпа и осъществяването на регламентиран пропускателен режим през Рецепция (ако такива услуги се предлагат в Комплекса);

4.2. При подписване на Договор за настаняване за фиксиран краткосрочен престой в Комплекса, между нас и дружество (или друго юридическо лице), на което Вие сте законен представител или пълномощник, както и ако сте посочени като лице за контакт на такова дружество.

4.2.1. В този случай, част данните за Вас може да ни бъдат предоставени от трето лице или събрани служебно от нас от Публични регистри, като например:

 • от дружеството чийто представител, пълномощник или лице за контакт сте;
 • от Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ и други публични регистри – ако сте законен представител на дружество, което е наш клиент;

4.2.2. Лични данни може да ни предоставяте и директно Вие:

– в хода на предоставяне на услугите, като например: при използване на он-лайн платформата ни.

– при изпращане на писма, молби, заявления, даване или оттегляне на съгласия и др.

– при осъществяване на комуникация във връзка с изпълнение на договора за настаняване във връзка, с който сме получили личните Ви данни;

4.2.3. Личните данни може да бъдат събрани от нас при предоставяне на услугите, като например:

– при осъщественото видеонаблюдение, чрез изградената система за видеонаблюдение в Комплекса;

– при предоставяне на услугата контрол на достъпа и осъществяването на регламентиран пропускателен режим през Рецепция (ако такива услуги се предлагат в Комплекса);

4.3. В случай, че сте обитател* на Места за настаняване в Комплекса

* Обитатели на места за настаняване са лицата, които реално ползват и са настанени в Местата за настаняване. Това може да са както и самите клиенти, които са страни по Договора за настаняване, така и лица посочени от тях.

4.3.1. Основният обем от лични данни ще бъде събиран директно от Вас при настаняване в Комплекса, независимо дали сте и клиент по Договора за настаняване или сте посочен като обитател на апартамента от наш клиент. В този обем лични данни са основно тези, които сме задължени да събираме и обработваме за нашите гости по Закона за туризма и подзаконовите нормативни актове.

4.3.2. Ако вие не сте наш клиент, т.е. Договорът за настаняване не е подписан лично с Вас, а сте посочен като обитател на апартамента, то тогава източникът на вашите лични данни – име, телефон и и-мейл – ще бъде предоставен от нашия клиент.

4.3.3. Личните данни може да бъдат събрани директно от нас при предоставяне на услугите, например:

– при осъщественото видеонаблюдение, чрез изградената система за видеонаблюдение в Комплекса;

– при предоставяне на услугата контрол на достъпа и осъществяването на регламентиран пропускателен режим през Рецепция (ако такива услуги се предлагат в Комплекса);

– при предоставяне на други услуги, които изрично сте заявили и само доколкото за предоставянето им е необходимо обработване на Ваши лични данни.

V. Какви категории и видове лични данни обработваме?

По-долу са описани категориите и видовете лични данни, които обработваме за Вас. Различни данни се обработват при различните дейности по обработване. 

1. Идентификационни данни:

– Лица различни от Обитатели на Места за настаняване: три имена, ЕГН, и само ако представи пълномощно, в което има вписани повече идентификационни данни, данните вписани в пълномощното;

– Обитатели на Места за настаняване: три имена, ЕГН, гражданство, дата на раждане, пол, номер на лична карта, тип на документа за самоличност, държава издател на документа за самоличност;

                    2. Данни за контакт:

                    а) Адрес (вкл. за кореспонденция);

                    б) И-мейл;

                    в) Телефон;

                   3.Финансови и икономически данни, вкл.:

– банкова сметка, обслужваща банка – тези данни се обработват само ако наш клиент е физическо лице и/или Вие плащате ваши задължения към нас (независимо от основанието за това) по банков път;

– Информация и история на плащанията към нас; 

   4. Професионални данни данни за работодател, професия, позиция – тези данни се обработват за представителите и пълномощници на клиенти – дружества, както и за обитатели на апартамент, ангажиран от работодател за служителите си

                    5. Данни събирани при видеонаблюдението – видеообраз на лица пребиваващи или преминаващи през Комплекса

                    6. Данни, свързани със съдържанието на комуникация като писма по електронна поща, документи и други, качени в акаунта Ви в нашата платформа.

Различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им. 

Специална категория лични данни

“БЛД МОНА“ ЕООД не събира и не обработва чувствителни лични данни, които включват лични данни, разкриващи расов или етнически произход, биометрични данни, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и на генетични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

VI. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни?

Ние ще обработваме личните Ви данни не по-дълго от необходимото за постигане на целите, за които са събрани. Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите и правните основания на обработването, за които са събрани:

 1. Личните данни, обработвани за сключване и изпълнение на договоримежду “БЛД Мона“ ЕООД и Вас, или „БЛД Мона“ ЕООД и други лице, което Ви е посочило като обитател на Места за настаняване в Комплекса ще се обработват за срока на действие на договора и до изтичане на 5 години след прекратяването/изпълнението му. Заявяването от Вас за ползване на допълнителни услуги предлагани от нас в Комплекса, също  се приравнява на подписване на договор;
 2. Личните данни, обработвани за издаване на счетоводни/финансови документи  и за целите на осъществяване на данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции – 10 (десет) години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят (чл.12, ал.1, т.2 от Закона за счетоводството).
 3. Данни от видеозаписи от охранителни камери – 2 месеца от създаването на записа.
 4. Данните обработвани на основание предоставено от Вас съгласие ще се обработват до постигане на целите, за които са събрани, но не по-дълго от оттегляне на даденото съгласие.

Личните данни може да се съхраняват и за по-дълъг срок от посочените по-горе, в случай на възникнал правен спор или административна проверка, до окончателното им решаване с влязло в сила съдебно/арбитражно решение или приключване на проверката, както и в други случаи предвидени в закона (като например възникнало законово задължение за съхранение и обработване на личните данни за по-дълъг срок, когато е налице нормативно основание, което задължава администратора да продължи тяхното съхраняване и/или обработване).

След изтичане на срока за обработване, респ. след изтичане на удължения срок за обработване, на база на изброените по-горе обстоятелства, личните данни ще бъдат изтрити или унищожени по сигурен начин, съгласно приетите вътрешно-фирмени процедури

VII. Къде съхраняваме Вашите данни?

Данните, които обработваме за Вас, се съхраняват в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (“ЕИП”).

На база на наличната информация към датата на приемане на актуалната политика за поверителност, ние не предаваме и не планираме да предаваме Ваши лични данни извън Европейския съюз, нито на трета държава или на международна организация.

VIII. Категории трети лица, които може да получат достъп и да обработват личните Ви данни

Вашите лични данни, които се достъпват от трети лица, се обработват за постигане на описаните в тази Политика цели. Възможно е в процеса на администриране на отношенията с Вас или в процеса на предоставяне на нашите услуги да се наложи използване на трети лица или подизпълнители, които да се нуждаят от достъп до личните Ви данни, за да предоставят услугите си към нас, като например:

 • Транспортни/куриерски фирми, пощенски оператори с оглед изпълнение на договорните ни задължения, изпращане на кореспонденции и комуникации, във връзка с отношенията между нас;
 • Лица, които по възлагане на администратора предоставят и поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни, както и такива предоставящи услуги по съхранение на данни на външен сървър (т.н. облачни услуги) или други услуги.
 • Банките, обслужващи плащанията, извършени от и към Вас или представлявано от Вас лице; 
 • Лица, на които “БЛД Мона“ ЕООД е предоставила изпълнението на част от дейностите или задълженията, свързани с конкретна услуга, която дължим към Вас, само доколкото и ако изпълнението на техните задължения изискват обработване на Ваше лични данни;
 • Лица, извършващи консултантски услуги в полза на Администратора в различни сфери във връзка със сключения договор – нотариуси, частни съдебни изпълнители, адвокати, счетоводители, доставчици на IT услуги, охранително дружество, и др.;
 • Държавни и общински органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство или тяхно законово разпореждане;
 • Други категории лица посочени в договора между нас (ако има такива) или такива, за които допълнително сме ви уведомили.
 • Дружества от корпоративната група на Администратора, като например „БЛД Хоумс“ ЕООД;

Моля, имайте предвид, че някои от тези лица имат независимо право или задължение да обработват Вашите лични данни, в качеството им на самостоятелни администратори. Като самостоятелни администратори те ще Ви предоставят отделно необходимата информация относно обработването на лични данни извършвано от тях.

С настоящото Администраторът изрично уведомява субектите на данни, че при извършване на преобразуване на дружеството на администратора, вкл. сливане, вливане, отделяне и разделяне (в последните два случая, ако обособената част преминаваща към новото дружество включва и Комплекса и дейността по настаняване)  цялата налична документация, вкл. и съдържащите се там лични данни ще бъде предоставена и ще премине в универсалния или частен правоприемник на администратора.

БЛД Мона ЕООД прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни и ще актуализира тези мерки периодично.

В случай, че Вашите данни се предоставят на трети лица, ние изискваме от тях да са въвели необходимите технически и оперативни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство.

IX. Вашите Права във връзка с обработването на личните Ви данни

1.Общи права

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, Вие имате следните права:

 • да поискате от нас копие от Вашите лични данни и право на достъп по всяко време до личните си данни, както и да изискате информация, защо ги обработваме;
 • да поискате да коригираме без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • при наличие на определени предпоставки, да поискате от нас личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим (право на преносимост);
 • да поискате да изтрием личните Ви данни без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това;
 • да поискате от нас  да ограничим обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване обработването на личните Ви данни (ако има такъв) ще е изричен и само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до нас, когато обработването се основава на дадено съгласие;
 • да възразите срещу обработването на личните Ви данни, в случаите, когато обработването е основано на наш легитимен интерес. Ако възражението Ви е основателно, ние ще преустановим обработването на личните Ви данни;

2. Имате право на жалба до надзорния орган

Във връзка с обработването на Вашите лични данни от нас, имате право да подадете жалба  до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

3. Автоматизирано вземане на решения

Ние не използваме личните Ви данни за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, което да поражда правни последици за Вас или Ви засяга в значителна степен.

4. Може ли да откажете предоставянето на лични данни и какви са последиците от това?

Предоставянето на личните Ви данни е необходимо за сключването на договора с Администратора и/или за администриране, управление и изпълнение на  този договор.

Непредоставянето на такива данни препятства възможността да сключим договор с Вас, респ. дружеството чийто представител или пълномощник сте и/или да изпълняваме договорните и законовите си задължения и права във връзка с тези облигационни отношения.

Ако сте посочени като лице за контакт или пълномощник и не желаете вашите лични данни да бъдат обработвани моля уведомете вашия работодател (възложител), за да ни инструктира и уведоми за промяна в лицата преди подписване на договора.

Данните, които вписваме в Регистъра на настанените туристи са законов изискуеми и въпреки, че за целите на предоставяните от нас услуги някои от тях не са необходими, ние сме задължени да ги събираме и обработваме и не може да ви настаним в Местата за настаняване без да ги попълним.

5. Как да упражните Вашите права?

В случай, че имате каквито и да е въпроси или желаете да упражните Вашите права по отношение на обработване на личните Ви данни за някоя от целите или случаите на обработване изброени в настоящата Политика за поверителност, може да се свържете с нас на следните координати:

Адрес на управление: гр. София 1072, район „Изгрев“, ул. „Тинтява“ No.126

e-mail: home@bldliving.com

Моля при отправяне на искането до нас да опишете точно Вашето искане, както и до кой случай на обработване на лични данни, описани в настоящата Политика за поверителност се отнася. Копие на постъпилото при нас искане и потвърждение за получаването му ще получите на посочения от Вас и-мейл за контакт (ако сте предоставили такъв).

Ние отговаряме на всички въпроси, сигнали и жалби на субекти на данни съгласно правилата на действащото законодателство. Моля да имате предвид, че преди да отговорим на Вашата жалба ние сме задължени да идентифицираме лицето подало жалбата, за да се уверим в неговите права да я отправи.

Ще Ви информираме за нашия отговор и за предприетите мерки без ненужно забавяне, но при всички случаи не по-късно от 30 дни от постъпване на жалбата.

6.Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Ако „БЛД Мона“ ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

„БЛД Мона“ ЕООД не е длъжно да Ви уведомява, ако:

 • е предприело подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взело впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

XI. Лог Файлове

Както повечето сайтове, сайтът на Capella Play събира данни в лог файлове. Тази информация съдържа Вашето IP, кой браузер ползвате (като Mozzilla, IE, Chrome и други), операционната система (Linux, Windows, iOS), кога сте посетили нашия уеб сайт, посетените страници. Запазваме си правото да използваме IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона.

XII. Връзка към други сайтове

Понякога Сайтът може да съдържа връзки/ препратки (хиперлинкове) към други сайтове. Ние не оперираме свързаните сайтове и не одобряваме съдържанието, услугите и продуктите на тези сайтове. Ние не носим отговорност за политиката за поверителност или съдържанието на такива сайтове и Ви съветваме да прегледате техните политики за поверителност.

XIII. Изменения на Политиката за поверителност

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за поверителност. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за поверителност. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия Сайт. В случай, че измененията на Политиката за поверителност са съществени ние може да предпочетем да изпратим лично съобщение по и-мейл до всеки един от Вас, с линк към новата/актуализирана политика, за да сме сигурни, че ще се запознаете с промените.

Настоящата политика е приета на и влиза в сила от 15.10.2022г.